# علمی

تصمیم گیری خوب

گروهیازبچههادرنزدیکیدوریلراهآهن، مشغولبهبازیکردنبودند. یکیازایندو ریل قابلاستفادهبودولیآندیگریغیرقابل استفاده. تنهایکیازبچههارویریلخراب شروعبهبازیکردوپسازمدتیرویهمان ریل غیرقابلاستفادهخوابشبرد.3 بچهدیگرهم پس ازکمیبازیرویریلسالم،همانجا خوابشان برد. قطاردرحالآمدنبود،وسوزنبان تنها میبایستتصمیمصحیحیبگیرد. سوزنبانمی تواندمسیرقطارراتغییردادهوآنرابه سمتریلغیرقابلاستفادههدایتکندواز اینطریقجان 3 فرزندرانجاتدهدو1 کودک قربانیاینتصمیمگرددویامیتواندمسیر قطارراتغییرندادهواجازهدهدکهقطار به راهخودادامهدهد.سوال:اگرشمابهجایسوزنبانبودیددراینزمان کوتاهوحساسچهنوعتصمیمیمیگرفتید؟بیشترمردمممکناستمنحرفکردنمسیرقطار رابراینجات 3 کودکانتخابکنندو 1 کودک را قربانیماجرابدانندکهالبتهازنظر اخلاقیوعاطفیشایدتصمیمصحیحبهنظر برسد اماازدیدگاهمدیریتی  چطور .... ؟دراینتصمیم،آن 1 کودکعاقلبهخاطردوستان نادانخود (3 کودکدیگر) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید