زیارت نامه حضرت رسول الله ( ص )

        
درود بر تو ای رسول خدا درود بر تو ای پیغمبر خدا درود بر تو ای محمد بن عبدالله
درود بر تو ای خاتم پیغمبران گواهم که تو رساندی رسالت را و بپا داشتی نماز را
و عطا کردی زکات را و امر به معروف و نهی از منکر کردی و پرستیدی خدا را خالص
و با اخلاص تا یقین به تو رسید درودهای خدا بر تو و رحمت او و بر اهل و خاندان پاکت
گواهم به اینکه نیست معبودی جز خدا یگانه و بی شریک هستی و گواهم که محمد بنده
و رسول خدا و گواهم که تو فرستاده خدایی و تو محمد بن عبدالله و گواهم که تو حق
رساندی رسالت های پروردگارت را و نصیحت کردی برای امتت و جهاد کردی در راه
خدا و پرستیدی خدا را تا رسیدی به یقین از روی حکمت و پند نیک و ادا کردی آنچه
برای توست از حق و تویی مهربان به مؤمنان و سخت گیر بر کافران برساند خدا تو را
به بهترین شرافت مقام مکرمان حمد خدا را که ما را بوسیله تو از شرک و گمراهی  
نجات داد خدایا پس قرار بده صلوات خودت و درودهای فرشتگان مقربین خودت و
پیامبران مرسلت و بندگان شایسته ات را و اهل آسمانها و زمین ها و هر که تسبیح تو
کند ای پروردگار جهانیان از اولین و آخرین بر محمد بنده تو و رسول تو و پیغمبرت
و امینت و همرازت و دوستت و برگزیده ات و مخصوصت و ویژه ات و بهتر از خلقت
خدایا بده به او درجه بلند و بیاور برایش وسیله از بهشت و برانگیز او را به
مقام پسندیده ای که رشک برند بر او اولین و آخرین خدایا تو فرمودی که اگر آنها
وقتی به خود ستم می کردند می آمدند نزد تو و آمرزش می خواستند از خدا و طلب
آمرزش می کردند برای آنها رسول می فهمیدند که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است و
من نزد تو آمدم آمرزش جو توبه کار از گناهانم و من به تو رو آوردم به خدای  
پروردگارم و پروردگارت تا بیامرزد گناهان مرا
می خواهم از خدا که برگزید تو را و اختیار کرد تو را و راهنمایی کرد تو را و
رهنمود کرد تو را که رحمت فرستد بر تو براستی خدا و فرشتگانش رحمت خواهند
برای پیغمبر ای کسانیکه ایمان آورده اید رحمت خواهید بر او و درود فراوان فرستید

/ 0 نظر / 27 بازدید