عاشق این ایمیلم پر از زندگیه

خدا رو شاکرم:
FOR THE TAXES I PAY‏
BECAUSE IT MEANS I AM EMPLOYED‏.
برای مالیاتی که پرداخت میکنم
چون به این معناست که شغلی دارم.
FOR THE MESS TO CLEAN AFTER A PARTY‏
BECAUSE IT MEANS I HAVE BEEN SURROUNDED BY FRIENDS‏.
برای شلوغی و کثیفی خانه بعد از مهمانی
چون یعنی دوستانی دارم که پیشم میان.
FOR THE CLOTHES THAT FIT A LITTLE TOO SNUG
BECAUSE IT MEANS I HAVE ENOUGH TO EAT‏.
برای لباسهایی که کمی برام تنگ شدن
چون یعنی غذا برای خوردن دارم.
FOR MY SHADOW THAT WATCHES ME WORK‏
BECAUSE IT MEANS I AM OUT IN THE SUNSHINE‏
برای سایه ای که شاهد کار منه
چون یعنی خورشید تو زندگیم میتابه.
FOR A LAWN THAT NEEDS MOWING ‏,
WINDOWS THAT NEED CLEANING ‏,
AND GUTTERS THAT NEED FIXING ‏
BECAUSE IT MEANS I HAVE A HOME‏
برای چمنی که باید زده بشه، برای پنجره هایی که بایدتمیز بشه و
ناودانهایی که باید تعمیر بشه
چون یعنی خانه ای برای زنگی کردن دارم.
FOR THE PARKING SPOT‏
I FIND AT THE FAR END OF THE PARKING LOT‏
BECAUSE IT MEANS I AM CAPABLE OF WALKING‏
AND I HAVE BEEN BLESSED WITH TRANSPORTATION‏.
برای جای پارکی که در انتهای پارکینگ پیدا میکنم
چون یعنی قادر به راه رفتن هستم و وسیله نقلیه دارم.
FOR MY HUGE HEATING BILL ‏
BECAUSE IT MEANS I AM WARM ‏.
برای هزینه بالا برای گرمایش
چون یعنی خانه گرمی دارم.
FOR THE PILE OF LAUNDRY AND IRONING‏
BECAUSE IT MEANS I HAVE CLOTHES TO WEAR‏.
برای کوه لباسهایی که باید شسته و اتو بشوند
چون یعنی رختی برای پوشیدن دارم.
FOR WEARINESS AND ACHING MUSCLES
AT THE END OF THE DAY ‏
BECAUSE IT MEANS I HAVE BEEN CAPABLE OF WORKING HARD‏.
برای کوفتگی و خستگی عضلاتم آخر روز
چون یعنی قادر بودم که سخت کار کنم.
FOR THE ALARM THAT GOES OFF
IN THE EARLY MORNING HOURS‏
BECAUSE IT MEANS I AM ALIVE‏ .
برای زنگ ساعتی که صبح مرا از خواب بیدار میکند
چون یعنی هنوز زنده هستم.
AND FINALLY, FOR TOO MUCH‏
E-MAIL‏
و در آخر برای این همه ایمیل
BECAUSE‏IT MEANS
I HAVE FRIENDS WHO ARE
THINKING OF ME‏..
چون یعنی دوستان زیادی دارم که به فکر من هستند...
Live well, Laugh often‏, &Love with all of your heart‏!خوب زندگی کنید!
زیاد بخندید!

با تمام قلبتان دوست بدارید!

/ 1 نظر / 29 بازدید
ارمغان

متن به این قشنگی چرا هیشکی نظر نذاشت؟؟ خیلی قشنگ بود باعث میشه آدم با یه دید دیگه به زندگی نگاه کنه.. مرسی[تایید][چشمک]