تصمیم گیری خوب

گروهیازبچههادرنزدیکیدوریلراهآهن، مشغولبهبازیکردنبودند. یکیازایندو ریل قابلاستفادهبودولیآندیگریغیرقابل استفاده. تنهایکیازبچههارویریلخراب شروعبهبازیکردوپسازمدتیرویهمان ریل غیرقابلاستفادهخوابشبرد.3 بچهدیگرهم پس ازکمیبازیرویریلسالم،همانجا خوابشان برد. قطاردرحالآمدنبود،وسوزنبان تنها میبایستتصمیمصحیحیبگیرد. سوزنبانمی تواندمسیرقطارراتغییردادهوآنرابه سمتریلغیرقابلاستفادههدایتکندواز اینطریقجان 3 فرزندرانجاتدهدو1 کودک قربانیاینتصمیمگرددویامیتواندمسیر قطارراتغییرندادهواجازهدهدکهقطار به راهخودادامهدهد.

سوال:
اگرشمابهجایسوزنبانبودیددراینزمان کوتاهوحساسچهنوعتصمیمیمیگرفتید؟
بیشترمردمممکناستمنحرفکردنمسیرقطار رابراینجات 3 کودکانتخابکنندو 1 کودک را قربانیماجرابدانندکهالبتهازنظر اخلاقیوعاطفیشایدتصمیمصحیحبهنظر برسد 

اماازدیدگاهمدیریتی  چطور .... ؟
دراینتصمیم،آن 1 کودکعاقلبهخاطر
دوستان نادانخود (3 کودکدیگر) کهتصمیمگرفته بودنددرآنمسیراشتباهوخطرناک،بازی کنند،قربانیمیشود.
ایننوعمعضلهرروزدراطرافما،در
اداره،جامعهدرسیاستوبهخصوصدریکجامعه دموکراتیکاتفاقمیافتد،اقلیتقربانی اکثریتمیشوند.

/ 0 نظر / 45 بازدید